Premio Hemingway 2023 a Nothomb, Zanta, Ginzburg ed Ebadi